خواص اشعه ماورای خورشیدی

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت نوری که بشر تاکنون به ‌آن پی نبرده است
طیف یا تجزیه الوان عناصر مختلفه

نور ماوراء بنفش با اینکه مرئی نیست ولی خیلی قوی و نیرومند است و بشر توانسته از آن استفاده‌هایی‌کند و به وسیله ساختن برخی چراغ‌ها که پرتو آن نور را می‌تاباند، توانسته‌اند دردهای بدن را رفع وتأثیری در پوست به جا گذارند.

دانشمندان توانسته‌اند به کمک علم و تجربه حقایقی درباره اشعه ماوراء بنفش بدانند. آن ها دانسته‌اند که این نور بسیار قوی است و بشر تاب تحمل آن را ندارد و فضانوردان اخیراً به نورهای بسیار قوی و پررنگی پی برده‌اند که پرتوی از نورهای ماوراء است و این خود پرتوی از نورمعمولی خورشید است نه نور حقیقی.