محدودیت دستگاه دید بشر

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت نوری که بشر تاکنون به ‌آن پی نبرده است

نه تنها چشم انسان را یارای دیدن آن نور اصلی نیست، بلکه پرتوهایی از همین نور عادی خورشید هم وجود دارد که چشم بشر قدرت دید آن را ندارد، چنان که پس از تجزیه نور در طیف به هفت رنگ اصلی بنفش ـ نیلی ـ آبی ـ سبز ـ زرد ـ نارنجی ـ قرمز متوجه شده‌اند که قبل از نور بنفش اشعه دیگری هست که به تدریج به طرف غلظت می‌رود و این نور را که خیلی قوی است، ماوراء بنفش (اولتراویولت) نامیدند و بعد از رنگ قرمز هم نورهای دیگری هست که طول موج آن کمتر است. چشم بشر فقط قدرت دید آن هفت رنگ اصلی را دارد و آنچه در بالای بنفش و پایین قرمز وجود دارد به چشم نمی‌آید. این است که آن انوار را ماوراء بنفش و مادون قرمز نامیدند و با دستگاه‌های مخصوص توانستند آن ها را تا حدودی مورد استفاده قرار دهند.