سخنی از نورالانوار

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت نوری که بشر تاکنون به ‌آن پی نبرده است

چنان که بیان شد لغتی وجود نداردکه با آن نور جدید را نامگذاری کنیم، لیکن با تفکر و تدبّر می‌توان تا حدّی به آن واقف‌ گردید.

سخن‌ گفتن درباره این نور بسیار به جا است، یعنی وقت آن فرا رسیده که راجع به این نیروی عظیم عالم سخن ‌گویم و آن را ازحالت خفا و مجهول برای بشر بیرون آورم.