رنگ و بیرنگی

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت نوری که بشر تاکنون به ‌آن پی نبرده است

به همین علت است که آگاهان بدون اینکه از ماهیت و حقیقت این موضوع خبر داشته باشند با راهنمایی الهام، دنیای بیرنگی را پس از تجلّی انعکاس رنگ‌ها دانسته‌اند و درواقع چون درست بیندیشید، خواهید دید که آنچه رنگ در عالم می‌بینیم، جز پرتوی از نور بی‌رنگی نیست و به همین علت است که بر علم فیزیک مسلم شده که مجموعه رنگ‌ها با میزان معینی به نور بی‌رنگ مبدّل می‌شود و نور بی‌رنگ هم در اثر تجزیه به رنگ‌ها تبدیل می‌گردد.