نور نوین

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت نوری که بشر تاکنون به ‌آن پی نبرده است

سخن درباره نوری است که تا کنون راز آن بر بشر مخفی بوده و اینک که دوران ترقی دانش قرن بیستم است و بشر عهد شکافتن اتم و بهره‌برداری از نیروی هسته و فضاپیمایی و اکتشافات کیهانی را می‌گذارند و اینک که برای بشر این قرن، دوره نوین از علم ظاهر و آشکار گردیده، درباره این نور سخن گفته می‌شود.

این نوری است که اطلاع بر اسرار آن تاکنون برای انسان در پرده و خفا بوده و بسیار جالبست.