نوری که بشر تاکنون به ‌آن پی نبرده است

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت

با نبودن ابزار صحیح کلمات و اسم، درباره چیزی که سابقه نداشته و تشبیه درباره چیزی که اندیشه بشر نمی‌تواند عظمت آن را درک‌ کند و فرا گیرد، امید است بتوانم درباره این نوری که تاکنون بشر پی به ماهیت آن نبرده، تا آنجا که امکان دارد بیان سازم. خلاصه مطالب آن را طی قطعه شعری به این شرح بیان داشته‌‌ام: