قاعده درجات

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت ماهیت پریسپری

پس قاعده این است هرچه سبک باشد، بالاتر از جسم ثقیل است و هرچه سنگین باشد پایین‌تر، چنان که بعد ازتشکیل ابر و فعل و انفعالات اتمی، ابرها در اثر تولید قوه محرکه و قسمت‌های ریزی که در بخار است و در اثر گردش سریع آن ها تولید حرارت می‌شود، گازها با هم ترکیب شده اکسیژن و هیدروژن آن ها تبدیل به آب‌ گردیده به صورت قطرات باران درمی‌آید یعنی ‌حول و تحویل پیدا می‌کند و به محض این که تبدیل به باران شد، چون سنگین است نمی‌تواند در بالا بماند و به طرف زمین می‌افتد. خلاصه سبک شد بالا رفت و سنگین شد پایین آمد.