طبقات ابرها

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت ماهیت پریسپری

ابرها هم طبقات مختلف دارند و برخی از آن ها که سبکتر است، در طبقات بالا قرار دارد و هرچه رقیقتر باشد، در محل بالاتر واقع می‌شود. چنان که قبلاً گفتیم و علمای هیئت امروز هم می‌دانند، جو زمین دارای طبقاتی است که هرچه از زمین دورتر باشد، رقیق‌تر و سبکتر است و برای هر طبقه نامی نهاده‌اند.