نقش‌های روی اشیاء دیرین

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت ماهیت پریسپری
در برخی مواد معدنی مانند عنبر زرد یا کهربا نقوشی از حشرات نقش بسته است.

چنان که در کتب طبیعی و دیرین‌شناسی و معدن‌شناسی نوشته‌اند، در بعضی از سنگ‌هایی که به صورت زغال سنگ استخراج می‌شوند، عکس‌ها و نقوشی از نباتات و حیوانات نقش بسته است و در برخی مواد معدنی مانند عنبر زرد Ambre Jaune یا کهربا، نقوشی از حشرات نقش بسته و حتی ‌در بعضی سنگ‌های بیابانی وتنه بریده درختان، عکس‌هایی از انسان و حیوانات و نباتات دیده‌اند که با هیچ وسیله بشری روی آن ها ثبت نگردیده است و وجود اینها مؤیّد وجود پریسپری است، که نقش بشر و موجودات را در تمام مراحل در خود ثبت می‌نماید.