اعمالی از پریسپری‌ها

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت ماهیت پریسپری

البته پریسپری‌ها زندگی مخصوص به خود دارند و هروقت لازم باشد‌ یا وظیفه‌ای لازم باشد، به سطح زمین پایین می‌آیند و چون نوسان دارند، مثل دود برای آن ها بالا و پایین شدن بسیار سهل است و در مثل می‌توان آن ها را به برق آسمان تشبیه کرد، که از جو فوقانی به سرعت به سوی زمین سرازیر می‌گردد.

بلی پریسپری‌ها هم زندگانی دارند، چنان که هر موجودی در عالم و هر اتمی در هر حال زندگی بخصوصی دارد و اصولاً حیات و جنبش بدون فعالیت نیست. وقتی جسم تحوّل پیدا می‌کند، تبدیل به مواد دیگری از قبیل کرم‌ها و حشرات می‌شود که آن ها هم حیات دارند. مقصود این است که هیچ حالی در عالم نیست که بدون حیات باشد و به هر صورت حیات ادامه دارد. بحث درباره نحوه حیات پریسپری‌ها باعث طول مقال می‌گردد و انشاء الله در موقع دیگر گفته خواهد شد.