روح و پریسپری

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت ماهیت پریسپری

همین پریسپری در عین سبکی و بی‌وزنی، محرکش روح است که ماده آن الطف یعنی بسیارسبکتر و لطیف‌تر از پریسپری و از آن رقیقتر و ریزتر است و محرک روح هم‌ گازهای رقیقتر می‌باشد و این وضع به سلسله مراتب ادامه دارد.