پریسپرهای اطراف ما

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت ماهیت پریسپری

پریسپری‌های موجودات گذشته اکنون در اطراف ما باقی است و در هرکجا هستیم، باید بدانیم که دسته دسته پریسپری‌ها در پیرامون ما در گردش و آمد و شد هستند، از کنار ما رد می‌شوند، به راست و چپ و بالا و پائین می‌روند و هیچ مانعی و دیواری برای آن ها حائل نیست.

برخی اشخاص که استعداد طبیعی دارند یا با تمرین مداوم و ورزش‌های مناسب روحی، چشمان خود را مسلح می‌کنند و دقت بسیار روا می‌دارند ممکن است آن ها را مشاهده کنند.