جنس پریسپری

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت ماهیت پریسپری

گازی که تشکیل پریسپری را داده، واسطه بین ماده اتری بسیار رقیق است که روح نامیده می‌شود و ماده ثقیل و خشن که جسم نام دارد. علت اینکه ما با این چشم و وضع فعلی حواس خود، نمی‌توانیم پریسپری را به طورعادی و معمولی ببینیم، آن است که پریسپری تا آلت نداشته باشد و از وسیله‌ای استفاده نکند، نمی‌تواند صحبت کند یا خود را نشان دهد، مگر اینکه با مقرراتی خاص آلتی در اختیار آن بگذارند، که این آلت یا یک نفر واسطه روحی است که استعداد برای این کار دارد و آن را مدیوم می‌گویند و پریسپری به وسیله او صحبت می‌کند، یا میز و انواع وسایلی است که روحیون از آن استفاده می‌نمایند. به طورکلی این قاعده نسبت به تمام گازهای رقیق در عالم جاری است، که تا وقتی آلت نباشد مرئی و ظاهر نخواهند شد.