حل مطلب

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت ماهیت پریسپری

همان نیرویی که نقش من و شما و همه حیوانات و همه نباتات و همه خلقت را بسته است. بلی همان نیرو می‌تواند نقش پریسپری را درست کند. شما آن را واضح و روشن می‌بینید و می‌دانید پس چه شکّی در این دارید؟

حالا به خوبی فهمیدیم پریسپری چیست و از چه نیرویی تشکیل و چگونه درست شده است.