ماهیت پریسپری

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت