سخنی درباره پریسپری و قالب مثالی

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت