اختلاف نواحی زمین

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت توارث چیست؟

در مناطق مختلف زمین آب و هوا و گازها و سیاله‌ های سماوی فرق می‌کند؛ مثلاًً وضعی که در سیبری است با یک محل معتدل یا گرمسیر تفاوت دارد، به این لحاظ است که مردمانی که در نقاط مختلف زندگی می‌کنند، دارای اخلاق و رفتار متفاوت هستند و هرگاه مردمانی از یک منطقه کوچ کنند و به جای دیگری که محیط متفاوت است رفته، مدتی درآن جا به سر برند، بدون شک اخلاقشان تغییر می‌کند که شاید در نظر محسوس نباشد؛ اما اگر بتوانند به وسیله فیلم و ضبط صوت حالات آن ها را در نقاط مختلف ثبت نمایند، این تفاوت روشن و حس می‌گردد.