ارث بردن

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت توارث چیست؟
طبیعی است که بایستی اولاد از پدر ارث ببرد زیرا در او از ژن‌های پدر موجود است و قاعدتاً باید عین پدر شود.

می‌گویند اطفال از پدر و مادر ارث می‌برند. این مطلب درست است ولی از دو نکته غافلند. توارث درست است زیرا نطفه هر طفل از آن ذرات متحرک اتمی داخل بدن انسان به وجود می‌آید و ذرات از کلیه اجزای بدن شخص، مثل چشم و گوش و مغز و اعصاب و استخوان و رگ و پی وهمه و همه با هم جمع می‌شود و تشکیل نطفه می‌دهد. پس طبیعی است که بایستی اولاد از پدر ارث ببرد زیرا در او از ژن‌های پدر موجود است و قاعدتاً باید عین پدر شود.