نمونه امروزی آن

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت خلقت بشر

همین عمل امروزه در بین حیوانات وحشی و حتی حیوانات اهلی موجود و برقرار است و آن را می‌بینیم و به همین ترتیب بین آن ها تولید مثل برقرار می‌گردد. بعداً در اثر مرور زمان نظم و ترتیب در کار بشر مستقر گردید، چنان که امروز هم همین نظم موجود است.