موضوع جهش و خلقت‌های جهشی

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت

هرگاه بپرسند آنچه در بالا گفته شد مربوط به خلقت جهشی از راه تکثیر نوع بوده است، ولی وضع خلقت‌هایی که بی‌سابقه و غیر از راه تکثیر نوع است چیست؟