سیر تدریجی حیات با روح

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت جریان تولید مثل در موجودات

همان طورکه ‌کره زمین از ابتدا گاز بوده، بعداً به این صورت درآمد و حیات در آن پیدا شد، موجودات هم در ابتدا به صورت ذرات لطیف بوده‌اند و کم‌کم به آن ها اضافه می‌شود و بزرگ و بزرگتر می‌گردند و ظرفیت پیدا می‌کنند. وقتی ظرفیت آن ها کامل نسبی شد و مثلاًً به صورت یک انسان یا یک شیر یا یک موش یا یک‌ کرم درآمد، به همان مقدارکه ظرفیت دارند، از مواد گازی و روح عالم بهره‌مند می‌شوند. شعور آن ها را هم قبلاً ثابت‌ کردیم که چگونه به وجود می‌آید و تشکیل می‌شود.