ورود روح

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت جریان تولید مثل در موجودات

یکی از مشکلات بزرگی که فلاسفه و علما دچار آن هستند، این است که می‌گویند روح از چه وقت وارد بدن می‌شود. برخی می‌گویند که در هنگام تولد طفل روح وارد بدنش می‌شود. اگر چنین است پس تکلیف جنین در مراحل مختلفه زندگی رحمی چیست و چگونه بی‌روح می‌تواند زندگی کند. اگر روح ندارد حرکات آن با چه نیرویی انجام می‌شود.

برخی دیگر عقیده دارند که از هنگام انعقاد علقه روح پیدا می‌کند. اگر این طور است چرا وقتی به صورت نطفه است مانند کرمی که در آب حرکت می‌کند، در مایع منی به سرعت زیاد در حال حرکت است و این چیزی است که با یک میکرسکوپ ساده هم می‌توان دید. پس روح از چه وقت وارد بدن می‌شود؟