تشکیل انسان

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت جریان تولید مثل در موجودات

پس از نزدیکی و وصل و انجام تخم‌گذاری، مقدمه تشکیل جنین فراهم می‌گردد. یعنی پس از لقاح هسته مرکزی که در مرد بوده با عواملی که در زن تهیه شده و حکم مثبت و منفی را دارد، به هم ترکیب شده وارد رحم می‌گردد.

قسمتی از آن که لازم است با خود نطفه‌ها به شکل ماده لزجی مانند روغن اتومبیل وارد رحم می‌شود که به مصرف غذای نطفه و سایر قسمت‌ها می‌رسد و قسمتی که زائد است از اطراف بیرون ریخته می‌شود. در اینجاست که جنین وارد رحم شده و وضعی پیش می‌آید که به طور تفصیل در کتاب دینامیسم آفرینش بیان داشته‌‌ام و احتیاج به تکرار نیست.