استارت دوم

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت جریان تولید مثل در موجودات

گفتم استارت اول عشق وقتی است که تمایل و جذبه بین دوطرف پیدا شد و در مرد ذرات تشکیل‌دهنده نطفه در تمام بدن شروع به گردش کرد و به طرف مرکز اصلی روی آورد. استارت دوم از وقتی شروع می‌شود که التهاب به منتها درجه رسیده و دو جنس به هم رسیده و طالب وصلند. التهاب آن ها گردش را زیاد می‌کند و عمل لقاح انجام می‌گیرد.

اگر هر کدام از این حالات فاقد حرکت باشد از جریان می‌افتد و ساکت می‌شود.