ذرات لطیف نطفه

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت جریان تولید مثل در موجودات
اگر این ماده‌های اصلی حیاتی در بدن موجود نباشد پس از کجا آمده و از کجا تشکیل نطفه می‌دهد؟ آیا فکرنمی‌کنید؟

ذراتی که می‌خواهند تولید نطفه کنند و در بدن همه موجودات اعم از نر و ماده وجود دارد، به قدری لطیف است که دیده نمی‌شود و با علم امروز چون آن را نمی‌توانند ببینند، ممکن است در قبولش تردید داشته باشند. وقتی آن را قبول می‌کنند که پس از گردش‌هایی که شرح داده شد به هم پیوسته شده و تولید نطفه در مرد و زن نماید. آری این ذرات را که درواقع ماده اصلی بشر است و بسیار ریز است با وسایلی که امروز در دست است، نتوانند دید و نمی‌دانند که در همان حال تولید مایه حیاتی هزاران بشر کوچک درون بشر وجود دارد. اگر این ماده‌های اصلی حیاتی در بدن موجود نباشد، پس از کجا آمده و از کجا تشکیل نطفه می‌دهد؟ آیا فکرنمی‌کنید؟