اشکالات در امر ازدواج

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت جریان تولید مثل در موجودات

کسانی که در این امر ایجاد اشکالات می‌کنند و به خیال تعصّب خشک و تقوای بی‌جهت، سدی در راه طبیعت الهی قرار می‌دهند، به جامعه و افراد بشر بلکه به عالم خلقت لطمه می‌زنند. این مطلب مبحث جداگانه‌ایست که تفصیل بسیار می‌خواهد و در اینجا به اشاره برگزار گردید چون جای بحث آن نیست.