التهاب و بی‌تابی شهوت

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت جریان تولید مثل در موجودات

در موقعی که حالت شهوانی به شرحی که در بالا گفته شد به حالت التهاب و نصاب رسید، از روی ناچار و اضطرار کارهایی صورت می‌گیرد که معمولاً جنون‌آمیز می‌خوانند؛ مثلاًً پسر و دختری با هم فرار می‌کنند، مخفیانه به هم نزدیک می‌شوند و التهاب و اشتیاقشان به حد جنون می‌رسد. همه این حرکات در اثر راهنمایی طبیعت و قوانین خلقت است، زیرا این اعمال که آن را شهوانی می‌خوانند، باعث برقراری حیات موجودات در عالم است.