دلیل بزرگتر

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت جریان تولید مثل در موجودات

به علاوه در نظر گیرید که روییدن علامت روح است و اینکه موی و ناخن می‌روید، علامت این است که روح دارد، یعنی قدرت و انرژی دارد. هرگاه علفی را قیچی کنید یا برگی را از درخت جدا سازید البته فریاد و ناله او را نمی‌شنوید و نمی‌دانید دچار درد شده یا نه، ولی همین علف که می‌روید و بزرگ می‌شود دلیل وجود روح در آن است. این حساسیت همیشه بستگی به اعصاب ندارد و یک مسئله روحی است. هر چیزی که روح دارد دارای حس است.