روح ناخن

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت جریان تولید مثل در موجودات
هیچ چیزی در عالم بی‌روح نیست. موی و ناخن هم روح دارد.

همان طور وقتی ناخن انسان در بالا یعنی قسمتی که ازگوشت بالاتر رفته بشکند، بدون این که ناخن با گوشت تماسی داشته باشد یا زخم باشد انسان ناراحت است و وقتی به جایی برخورد می‌کند، حالت «چندش» و ناراحتی و لرزش در انسان پیدا می‌شود و تا آن را جدا نسازد راحت نخواهد بود. اگر روح ندارد این ناراحتی را چگونه و به چه وسیله احساس می‌کند.