شهوت و عقل

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت جریان تولید مثل در موجودات

راهنمای این شهوت و عشق عقل و دانایی است نه نادانی، زیرا عین عقل و دانایی است که چرخ حیات‌ را در عالم خلقت می‌گرداند. برخلاف قدما که عقل را دور از شهوت و عشق و مخالف آن می‌خواندند و عقل را مانع شهوت و عشق و جلوگیرنده از آن می‌دانستند وآن ها را دوچیز جدا از هم می‌پنداشتند، می‌گویم عقل ‌کمک‌دهنده شهوت و عشق است زیرا در اثر راهنمایی عقل و دیدن و پسندیدن و توجه به زیبایی و جذبه و کشش یک مادینه در جنس نر، تولید تمایل و شهوت و عشق می‌گردد.