بلوغ و رشد

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت جریان تولید مثل در موجودات

وقتی طفل انسان یا حیوان به سن معینی رسیدند، که آن را رشد و بلوغ می‌گویند به وسیله استارت یا محرک «عشق» آن مواد اصلی شروع به گردش سریع و حرکت می‌کند و آن ذرات که می‌توان آن ها را ذرات یا میکرب‌ها یا یاخته‌ها خواند، آغاز به فعالیت می‌نمایند و در اثر گردش آن ها تولید انرژی می‌شود.