اتم‌های موجود حیات

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت جریان تولید مثل در موجودات

جریان تولید مثل موجودات و ادامه حیات و جهش حیاتی در آن ها ذیلاً بیان می‌گردد:

در بدن کلیه موجودات اعم از انسان و حیوان، مواد اصلی حیاتی و اتم‌های ایجادکننده حیات وجود دارد. در بدن یک طفل هم از این مواد اصلی حیاتی و اتم‌ها موجود است، ولی چون هنوز بدن به رشد کافی نرسیده دارای حرکت لازم نیستند و اگر حرکت و گردش داشته باشد، بسیار کم و غیرکافی است. زیرا اگر در طفل هم این گردش مثل افراد بالغ وجود می‌داشت می‌توانست تولید مثل کند.