جسم و روح چیست؟

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت روشن شدن راز حیات

هرکدام از این ذرات کسر شود، بدن نقصان پیدا می‌کند و اگر به کلی قطع گردد به اصطلاح می‌میرد. بدن فشرده که از ذرات متراکم تشکیل گردیده، همانا جسم اوست و گردش و فعل و انفعال ذراتی که دائماً به بدنش آمد و شد می‌کنند، روح وی می‌باشد که آن را از قدیم به این دوطریق نامگذاری کرده‌اند.

اسم فرق نمی‌کند مقصود عملی است که می‌بینیم و شاهد هستیم و می‌توانیم درک کنیم. پس این تفاوتی که بین جسم و روح قائلند، اساسی نیست و هردو از یک اصل و ماده هستند، منتها یکی را که متراکم‌تر است و می‌بینیم و لمس می‌کنیم جسم می‌نامیم و دیگری را که گردش و آمد و شد گازهای رقیق است، درک نمی‌کنیم (ولی نمی‌توانیم منکر شویم) روح می‌خوانیم. بلی این همان نیرویی است که الهیون روح می‌خوانند ولی لفظ روح یک نامگذاری بیش نیست، بلکه همان فعل و انفعالی است که در بدن انجام می‌گیرد و هیچ شخص مادی نمی‌تواند منکر شود و عمل آن به وسیله تنفس و ورود ذرات هوا به مثامات بدن و داخل شدن ذرات هوا و خروج آن ها و احاطه کردن و ورود به بدن به همراه اغذیه و آشامیدنی‌ها و خارج شدن از جسم است که مجموع این اعمال، حیات را تشکیل می‌دهد.