مثالی روشن

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت روشن شدن راز حیات
مرغی را در نظر بگیرید. این مرغ حیات دارد، راه می‌رود، صدا می‌کند، دانه می‌خورد، انواع و اقسام حرکات انجام می‌دهد، عشقبازی با خروس می‌کند. چه چیزی باعث حیات و گردش و عشق او گردید؟

مرغی را در نظر بگیرید. این مرغ حیات دارد، راه می‌رود، صدا می‌کند، دانه می‌خورد، انواع و اقسام حرکات انجام می‌دهد، عشقبازی با خروس می‌کند. چه چیزی باعث حیات و گردش و عشق او گردید؟