برق آسمانی و الکتریسیته

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت گردش ذرات
ایجاد برق آسمانی و همین الکتریسیته که ما ازآن بهره‌برداری می‌کنیم در اثر حرکات گردش همین ذرات لطیف است که بشر امروز در عین حال که از آن استفاده می‌کند پی به ماهیت آن نبرده است.

ایجاد برق آسمانی و همین الکتریسیته که ما ازآن بهره‌برداری می‌کنیم، در اثر حرکات گردش همین ذرات لطیف است، که بشر امروز در عین حال که از آن استفاده می‌کند پی به ماهیت آن نبرده است