حرکت بی‌توقف

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت گردش ذرات

تمام ذرات سماوی و گازها و عوامل ریزتر و ریزتر از ذرات، دائماً بدون آنی توقّف و تأمل درحال گردش هستند و ازگردش آن هاست که انرژی تولید می‌شود و اگر آنی بخوابند، انرژی از بین می‌رود و عالم تعطیل می‌شود. یک آن غفلت از گردش در تمام عالم لایتناهی نیست.