خلاصه

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت تشکیل‌ کرات و موجودات

خلاصه آنچه بیان شد این است که گازهای سماوی وقتی فشرده شده و دست به هم دادند، خلقت را می‌سازد، مانند کرات و موجودات عالم و وقتی آن ها دوران خود را طی کردند، دوباره متلاشی می‌شود و گازهای تشکیل‌دهنده آن ها نامرئی می‌گردد و پس از طی سلسله مراتب دوباره تبدیل به ذرات سماوی می‌شود و این کار همچنان ادامه دارد.