فعل و انفعالات

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت تشکیل‌ کرات و موجودات

آن گاه آب و عناصری که به وجود آمد، در اثر فعل و انفعالات دست به هم داده، با کمک گازها و ذرات سماوی نبات‌ها را ساختند و سپس حیوانات به وجود آمده و پس از آن انسان پای به عرصه حیات نهاد چنان که بعداً خواهیم گفت.