مثالی از موضوع

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت تشکیل‌ کرات و موجودات

مثل دود که ابتدا از جسم مادی ثقیلی به وجود آمد و بعد به صورت دود قابل رویت تبدیل شد و بعداً ذرات دود در هوا پراکنده گردید و از نظرها محو شد و آنقدر به رقیق شدن خود ادامه می‌دهد که انتها ندارد.