چگونه متلاشی می‌شود

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت تشکیل‌ کرات و موجودات
وقتی دوران معین عمر و سرنوشت‌ کراتی هم که به ترتیب پیش گفته تشکیل شدند به سر آمد، آن وقت‌ گازهایی که در اثر تراکم و غلظت،‌ کره را تشکیل داده بودند پس از طی عمر معین و تحوّل یافتن و فرسوده شدن کره، بار دیگر از صورت تراکم خارج شده و به صورت رقیق‌تر و رقیق‌تر و سپس گازها درمی‌آیند.

مواد موجودات و اشیاء خلقت وقتی از هم متلاشی می‌شود، به صورت قطعات بزرگ و آن قطعات به صورت قطعات کوچکتر و بعد کوچکتر در می‌آید و آن ها هم باز ریزتر و ریزتر می‌گردد و به صورت ذرات و سپس اتم و مواد لطیف و الطف در می‌آید و نامرئی می‌گردد.