قدرت عظیم گازها

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت تشکیل‌ کرات و موجودات

برای اینکه قدرت گازها را در اثر تراکم بفهمیم، چند مثال ساده در دسترس ما هست. یکی لاستیک‌های اتومبیل‌ها و طیارات است که هوای فشرده را در خود حبس می‌کند و قدرت تحمل ده‌ها تن وزن را دارد وبه خاطر این تراکم استقامتش مثل پولاد است. یا چکش‌های تراکم هوا و یا هوای مایع که با وسایل شیمیایی تهیه می‌نمایند و یا گازهای مایع که در اثر فشار از صورت گاز به صورت مایع درمی‌آورند.