شباهت قانون خلقت

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت تشکیل‌ کرات و موجودات

لذا دانستید که خلقت کره زمین با نبات و انسان و سایر مخلوقات از لحاظ قانون و قاعده تفاوتی ندارد و یکسان است و یکی دیگر از معانی وحدت همین است.