ایجاد و تشکیل کره زمین

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت تشکیل‌ کرات و موجودات

همین کره زمین هم مثل دانه درخت و یا نطفه انسان که در ابتدا کوچک و ناچیز است و بعداً از عوامل محیط بدان اضافه می‌شود، در ابتدا کوچک بوده و از عوامل محیط بدان متدرجاً اضافه گردیده تا اینکه به صورت امروزی رسیده و امروز هم مرتباً بر حجم و وزن آن اضافه می‌شود، زیرا از سنگ‌های آسمانی و باران ذرات و گازهای سماوی و انواع و اقسام عناصر فضایی بدان افزوده می‌گردد.