مراحل خلقت

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت تشکیل‌ کرات و موجودات

با مطالعه در سحابی‌های عالم می‌توانیم مراحل مختلف این خلقت‌ها را دریابیم. حتی در منظومه شمسی خودمان سیارات در مراحل مختلف تکوین هستند و غلظت آن ها برای تشکیل‌ کره مراحلی را می‌پیماید. زمین ما هم روزی به همین صورت بود و بعداً به وضع غلیظ و متکاثف و متراکم مادی درآمد.