تشکیل‌ کرات و موجودات

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت