شعوردرفضا است

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت اثبات مسئله شعوردرعالم لایتناهی

حالا که فهمیدیم در فضای‌ لایتناهی شعور با این ترکیبات وجود دارد، باید بدانیم این شعور در فضا موجود است، ولی‌ آلتی می‌خواهد که تظاهر کند، کما اینکه برق هست ولی نیازمند آلتی است که حرف بزند یا تظاهرکند. به محض اینکه رادیو بدان وصل کنند حرف می‌زند و به محض اینکه تلویزیون به آن متصل نمایند، شروع به نشان دادن تصویر متحرک می‌نماید.