هر موجودی به قدرظرفیت

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت اثبات مسئله شعوردرعالم لایتناهی

بشر به قدر ظرفیت خود از این شعورعالمی استفاده‌کرده. ببینید بشر با این شعورکه در مقابل شعور طبیعت بسیارناچیز و غیرقابل ملاحظه است، چنان شاهکارهایی از عقل بروز می‌دهد که با حساب دقیق و تفکر و تدبّر موشک به کرات می‌فرستد و در فضا سفر می‌نماید و این همه اختراعات می‌کند. حساب کنید منبع این شعورها چقدراست و درس خداشناسی واقعی تفکر در همین قسمت است که در مقدمه دینامیسم آفرینش نیز تذکر داده شد.