نور و نیرو

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت

نوری هم که آفتاب پرتاب می‌کند خود نوعی نیرو است، منتها آن ذرات لطیف الطف که خیلی سریعتر و پرگردش‌ترند، با وضعی بسیارقویتر مشغول‌ کار و عمل شده تولید حرارت و انرژی و قدرت می‌نمایند و جریانات فضایی ذرات‌ کوچکتر را به حرکت سریع می‌اندازد و نیروی خارق‌العاده در آن ایجاد می‌شود.