برق‌ها و جرقه‌های عالم

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت

در سرعت ‌زیاد گازهای مختلف که در جو و فضا همیشه حاضر وآماده برای ‌کار موجود است، فی‌المثل مانند برق آسمانی که ما می‌بینیم و می‌شناسیم به انواع و اقسام تولید جرقه‌هایی می‌نماید و اشعه به اطرف پرتاب می‌کند که خود آن اشعه نیرو است.