محرک و حرکت

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت

قانون طبیعت این است و شامل همه موارد می‌شود. وقتی جسمی ریز شد جریان هوا آن را به سرعت به حرکت می‌اندازد. البته هرچیزی محرک می‌خواهد و محرک هرچیزی چیز دیگر است. هر متحرکی مسببی دارد. ماشین هم برای به کارافتادن دست محرک بشر را لازم دارد.

یکی از محرکین طبیعت هوا و باد است که یک پر را خیلی سریعتر از یک قطعه آهن به حرکت در می‌آورد. به همین ترتیب‌ گازها نیز که خود از ذرات تشکیل شده‌اند، محرک حرکت ذرات نیز هستند.